Til Menu  

Klage over afsluttende standpunktskarakter

Man har som kursist/elev ret til at klage over en afsluttende standpunktskarakter, på samme måde som man har til eksamen.

Der gælder følgende regler for klage over standpunktskarakterer:

  • Klagen skal være skriftlig.
  • Klagen skal være sendt til skolen, senest 2 uger efter at eleven/kursisten har modtaget karakteren.
  • Klagen skal være begrundet og konkret.

Når skolen modtager en klage, så er sagsgangen følgende:

  • Ledelsen tager stilling til, om klagen skal undersøges nærmere, eller om klagen skal afvises som grundløs
  • Hvis klagen skal undersøges nærmere, så beder ledelsen den pågældende lærer om skriftligt at svare på klagens indhold. Læreren skal svare inden for 5 dage.
  • På baggrund af lærerens svar afgør ledelsen, om klagen skal fremmes eller afvises. Beslutningen skal være begrundet og skriftlig og skal sendes til eleven/kursisten, inden for 5 dage efter at svaret er modtaget.

Hvis klagen accepteres, så er der følgende muligheder. Det er ledelsen der beslutter, hvilken mulighed der skal bruges:

  • Læreren skal lave en ny vurdering af elevens/kursistens standpunkt.
  • Der skal foretages en ny vurdering af elevens/kursistens standpunkt af en anden faglærer, dette kan bl.a. indebære en ny vurderingssamtale.
  • Ledelsen beslutter på baggrund af sagsbehandlingen at hæve elevens/kursistens standpunktskarakter.

Hvis eleven/kursisten er utilfreds med skolens behandling af klagen, så har eleven/kursisten mulighed for at klage over skolen ifølge nødprøvebekendtgørelsen. Klagen skal sendes til skolen, som så skal videresende til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Klage efter § 21 i nødprøvebekendtgørelsen skal stiles til og sendes til skolen. Klagen skal være modtaget af skolen senest ti kalenderdage, efter at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over.


> Se denne vejledning