Til Menu  

Procedurer ved klagesager

Klage over institutionens beslutninger

Beskrivelse af procedure og klagegang: 

Hvis du ønsker at klage til institutionens ledelse over en beslutning, som er truffet på institutionen, er der ikke nogen lovbestemt klagefrist. Du skal dog være opmærksom på, at institutionen kan have fastsat lokale klagefrister. Uanset om institutionen har fastsat lokale klagefrister, bør du i egen interesse klage hurtigst muligt, så der kan blive taget stilling til dine klagepunkter, mens det fortsat er relevant.
Din klage bør være individuel, skriftlig og nøje angive de omstændigheder, der efter din mening kan begrunde en imødekommelse af klagen.
Institutionens ledelse vil efter modtagelsen træffe afgørelse i sagen. Denne afgørelse kan du senere klage over til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis der er tale om retlige forhold. 
En klage over beslutninger kan typisk være en klage over sanktioner eller nægtet oprykning. 

> Se klagevejledning i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

 

Klage over institutionens afgørelser

Beskrivelse af procedure og klagegang:

Hvis du har klaget til din institution over en beslutning, der er truffet på institutionen, men ikke har fået medhold eller ikke er tilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Hvis du er under 18 år, kan den eller de personer, der har forældremyndigheden, klage på dine vegne.
Du skal være opmærksom på, at du alene kan klage over retlige forhold.

> Se klagevejledning i bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser