Til Menu  

Mødepligt og studieaktivitet på AVU, FVU og OBU

Alle kursister skal bidrage til gode studierammer for egen og medkursisters læring.

Den vigtigste forudsætning for, at du får et godt udbytte af din uddannelse er, at du møder på skolen hver dag, og det er dit ansvar. 

Læreren fører elektronisk fraværsliste ved timens begyndelse.

Du skal deltage aktivt, og det betyder, at du skal:

 • Møde til tiden
 • Møde velforberedt til timerne
 • Medbringe de bøger og øvrige materialer, som du skal bruge i undervisningen (fx lommeregner)
 • Deltage aktivt i samtaler, diskussioner, gruppearbejde m.m.
 • Samarbejde aktivt med andre kursister
 • Overholde aftalte frister, fx for oplæg og skriftlige opgaver
 • Aflevere besvarelser, der lever op til det faglige niveau i faget og orientere dig på LudusWeb 
 • Sørge for at skolen kender dit telefonnummer. Du skal selv opdatere dine oplysninger på LudusWeb
   

Forsømmelser og sanktioner

Der er mødepligt til alle timer.

Hvis du bliver syg, eller der sker andet alvorligt, fx sygt barn, skal du give skolen besked via LudusWeb. Ved fravær, der er kendt på forhånd, kan du aftale med læreren, at du skal udføre et bestemt stykke arbejde selv.
Hvis dit fravær bliver et problem, vurderer ledelsen årsagerne til dit fravær. Ledelsen beslutter, hvilke konsekvenser dit fravær skal have.

Du skal aflevere alle opgaver til tiden. 
Hvis du ikke afleverer dine skriftlige opgaver, behandles det på lige fod med fravær fra timerne. Opgaver, der ikke er dit eget produkt eller indeholder afskrift, godkendes ikke som afleveret. 

Både fravær og manglende afleveringer kan give anledning til samtaler og sanktioner.

Skolen holder regnskab med dit fravær og dit arbejde. Hvis dit fremmøde og din aktivitet ikke er tilfredsstillende, er der følgende sanktionsmidler:
    

 • Skriftlig henvendelse ved manglende fremmøde ved kursusstart
 • Samtale med lærer og/eller studievejleder
 • Erstatningstimer med mødepligt i studiecenteret uden for undervisningstiden
 • Skriftlig advarsel i form af et brev, der indeholder en advarsel om fratagelse af SU og desuden kan være en indkaldelse til samtale med en studievejleder eller uddannelseschefen
 • Midlertidig tilbageholdelse af SU
 • Bortvisning fra skolen
   

Din kontrol og dine klagemuligheder

Du kan se dit fravær på LudusWeb.

Hvis du ønsker at klage over lederens afgørelse med hensyn til sanktion, skal det ske senest to uger efter afgørelsen. Du skal stile klagen til Undervisningsministeriet og indgive den skriftligt til uddannelseschefen. Uddannelseschefen skal derefter afgive sin indstilling i sagen, som du har en uge til at kommentere, hvorefter skolen sender klagen videre til Undervisningsministeriet.