Til Menu  

Mødepligt og studieaktivitet på HF

Du skal deltage aktivt i undervisningen og bidrage til gode studierammer for egen og medkursisters læring. 

Der er mødepligt til alle timer. Læreren fører elektronisk fraværsliste ved timens begyndelse.

Aktiv deltagelse betyder, at du skal:

 • Møde velforberedt og rettidigt til timerne
 • Have de materialer med, som du skal bruge i undervisningen
 • Deltage aktivt i samtaler og diskussioner
 • Overholde aftalte frister for projekter og skriftlige opgaver
 • Aflevere besvarelser, der kvalitativt lever op til det pågældende faglige niveau
 • Deltage i planlagt virtuel undervisning 
 • Løbende ajourføre din studiebog og deltage aktivt i tutorsamtaler
 • Løbende følge med på LudusWeb
 • Underrette skolen ved ændring af adresse og telefonnummer - du skal selv opdatere dine oplysninger på LudusWeb


Forsømmelser

Den vigtigste forudsætning for, at du får et godt udbytte af din uddannelse, er, at du møder i skolen hver dag, og det er dit ansvar. Husk, at der er mødepligt til alle timer.

Hvis du løber ind i længerevarende sygdom eller andet fravær, der strækker sig ud over en dag, skal du give skolen besked via Ludus Web. Hvis du ikke har mulighed for at komme på nettet, skal du ringe til administrationen og give besked.
Når ledelsen vurderer, om der skal gribes ind på grund af fravær, tages årsagen til fraværet i betragtning.

Du skal aflevere alle opgaver til tiden.
Hvis du ikke afleverer dine skriftlige opgaver, registreres det på lige fod med forsømmelse. Såvel fravær som manglende afleveringer af skriftlige opgaver kan altså hver for sig give anledning til samtaler og sanktioner.

Hvis du fx ikke afleverer en dansk stil, der er vurderet til fem timers kursisttid, svarer det til fem timers forsømmelse. Hvis du ikke deltager aktivt og tilfredsstillende i gruppe- og projektarbejde, kan du ikke forvente at få dit navn sat på opgaven, og det vil i så fald også registreres som forsømmelse. Kort sagt: Du skal aflevere alle dine skriftlige opgaver.

Opgaver, der ikke er dit eget produkt eller indeholder afskrift, godkendes ikke som afleveret. Hvis du afleverer opgaver, der ikke er dit eget produkt, kan det betyde en skriftlig advarsel og bortvisning fra skolen.

Skolen opgør løbende fravær. Hvis dit fremmøde og din aktivitet ikke er tilfredsstillende, vil du blive indkaldt til en samtale hos studievejlederen. Hvis du derefter ikke retter op på dit fremmøde, er der følgende sanktionsmidler:

 • Skriftlig advarsel fulgt af en samtale med en studievejleder, hvor I indgår en aftale om, hvordan du kan rette op på dit fravær.
 • Anden skriftlige advarsel fulgt af en samtale med en vejleder, hvor der skal laves en konkret aftale, om hvordan fraværet nedbringes. Denne aftale skal overholdes.
 • SU-stop. SU'en kan genetableres.
 • Udelukkelse af eksamen fra et eller flere fag.
 • Bortvisning fra skolen

Afhængigt af fraværets karakter og omfang kan skolen vælge at gå direkte til SU-stop, udelukkelse fra eksamen eller bortvisning fra skolen.
 

Din kontrol og dine klagemuligheder

Du kan se dit fravær på LudusWeb.

Hvis du ønsker at klage over skolens afgørelse med hensyn til sanktion eller oprykning, skal det ske senest to uger efter afgørelsen.
Du skal stile klagen til Undervisningsministeriet og indgive den skriftligt til uddannelseschefen på Randers HF & VUC. Lederen skal derefter afgive sin indstilling i sagen, som du har en uge til at kommentere, hvorefter skolen sender klagen videre til Undervisningsministeriet.
 

Fraværsbekendtgørelse

Den 9. december 2019 trådte en ny fraværsbekendtgørelse i kraft. 

Du kan læse den her