Eksamen på Randers HF & VUC

Hold dig orienteret om eksamen på din uddannelse

Dine lærere vil give dig faglig information om eksamen i de forskellige fag. Alt andet, du bør vide om eksamen, bliver opslået på skolens Teams. Husk især at holde dig orienteret i 'INFO - elever og kursister'. De personlige datoer og tider for eksamener bliver offentliggjort i LudusWeb.

 

Regler for eksamen:

Skolens almindelige studie- og ordensregler gælder også under eksamen.

Snyd:

Du må naturligvis ikke snyde til eksamen.

I maj 2023 har undervisningsministeriet udsendt følgende tilføjelse til skolernes eksisterende regler:

Se også nedenstående video fra undervisningsministeriet:

Klage over prøve/eksamen:

En klage skal være individuel, skriftlig og præcist beskrive de faktiske omstændigheder, der efter klagers opfattelse kan begrunde en imødekommelse af klagen.

Klagen kan vedrøre:
  • Eksaminationsgrundlaget* (herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav)
  • Prøveforløbet
  • Bedømmelsen
*Vedrører klagen eksaminationsgrundlaget, sender skolen klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis opgaven ved prøven er stillet af styrelsen.
Klagen sendes til skolens hovedpostkasse: adm@randershfvuc.dk