Skolens studie- og ordensregler

Når du er startet på Randers HF & VUC, har vi et fælles mål: At du lærer så meget som muligt, at du gennemfører dit uddannelsesforløb, og at du får din eksamen.

Der er en række rammer og regler, som er forudsætninger for, at det kan lykkes. Reglerne støtter skolens værdigrundlag, som er faglighed, åbenhed og gensidig respekt.

Alle kursister skal bidrage til gode studierammer for egen og medkursisters læring ved at:

 • Møde til undervisningen
 • Møde til tiden
 • Deltage aktivt i undervisningen - også når det er gruppearbejde eller andre aktiviteter
 • Være forberedt til undervisningen
 • Aflevere de krævede opgaver, som du selvstændigt har udarbejdet
 • Kun bruge it og mobiltelefon i timerne, hvis det har et læringsformål

Alle kursister skal bidrage til at skabe gode fysiske rammer for egen og for medkursisters læring ved at:

 • Være med til at holde et godt indeklima ved at lufte ud og lade være med at indtage mad i undervisningslokalerne.
 • Være med til at rydde op i lokalet, inden du forlader det.
 • Stille brugt service tilbage i kantinen
 • Overholde skolens rygeregler

Alle kursister skal arbejde på at skabe gode sociale rammer for egen og for medkursisters læring ved at:

 • Være lyttende og indgå i dialog i klasserummet
 • Vise respekt for medkursister og ansatte
 • Tale et ordenligt sprog
 • Ikke deltage i mobning
 • Støtte dine medkursister ved fx at være opmærksom, hvis de begynder at blive væk fra undervisningen
 • Inddrage din lærer eller vejleder, hvis du synes, at der er sociale problemer i klassen/på holdet

Regler for almindelig orden og samvær

Du skal arbejde på at skabe gode fysiske og sociale rammer for egen og for medkursisters læring.

Du skal leve op til de almindelige omgangsnormer, der gælder i samfundet.

Derudover har Randers HF & VUC følgende regler:

 • Når der er undervisning, herunder gruppearbejde og værkstedsarbejde, skal mobiltelefoner og musikafspillere være slukkede. Læreren beslutter, om der skal anvendes it i undervisningen. Hvis du ikke overholder disse regler, kan skolen midlertidigt inddrage din mobiltelefon/pc.
 • Du må ikke spise i undervisningslokalerne.
 • Du og dine holdkammerater har ansvar for at holde lokalet i ordentlig stand, så rengøringspersonalet kan gøre sit arbejde.
 • Ryd op efter dig.
 • Du må ikke ryge på skolens område. 
 • I forbindelse med undervisning og aktiviteter i tilknytning til undervisningen må du ikke have helt eller delvist tildækket ansigt.
 • Du skal følge de anvisninger, som personalet på skolen giver dig, herunder skal du forlade klasselokalet, hvis læreren vurderer, at din opførsel er forstyrrende for undervisningen. Du vil blive noteret som fraværende.

Hvis du ikke overholder reglerne for god opførsel, har skolen en række sanktionsmidler (afhængig af overtrædelsens karakter):

 • Samtale med lærer, vejleder og/eller uddannelseschef
 • Skriftlig advarsel
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisning
 • Bortvisning fra skolen

Øjeblikkelig bortvisning fra Randers HF & VUC iværksættes ved:

 • Fysisk og voldelig adfærd på skolens område
 • Truende adfærd over for skolens personale eller øvrige kursister
 • Besiddelse, køb, salg eller indtagelse af euforiserende stoffer på skolens område (der kan forekomme uanmeldt kontrol ved mistanke om euforiserende stoffer/narkotika).

Røgfri skole

På Randers HF og VUC er der røgfri skoletid for alle. Det betyder, at ingen må ryge eller bruge andre tobaksrelaterede produkter, som snus og e-cigaretter i skoletiden, hverken ude eller inde. Det gælder også i pauser og frikvarterer og både på skolens matrikel og udenfor skolens matrikel.

Skoletiden defineres som 8.10-16.00.

Reglen gælder også når der er undervisning om aftenen eller laboratoriekurser i weekenden.

Rygepolitikken tager afsæt i gældende lovgivning.


Cafeer, fester, ekskursioner, studieture:

Cafeer, fester og ekskursioner er en del af skoletiden og er også røgfri.


Sanktioner:

 • Første gang: Eleven/kursisten får en påtale, som noteres i Ludus, samt et tilbud om en samtale med en rygestopvejleder/uddannelseschef
 • Anden gang: Eleven får en advarsel, som noteres i Ludus, samt påbud om at deltage i samtale med en rygestopvejleder/uddannelseschef. Der er mødepligt til samtalen.
 • Derefter: Eleven får en advarsel, som noteres i Ludus og bortvises i op til 4 dage med fravær.

Læs mere om skolens studie- og ordensregler: