Skolens studie- og ordensregler

Randers HF og VUC gør en stor indsats for at skabe de bedste betingelser for, at alle kan opleve et fagligt stærkt og udviklende læringsmiljø i en positiv og behagelig atmosfære.
Vi tilbyder bl.a. uddannelses- og studievejledning, professionel undervisning af engagerede lærere, lektieværksteder, moderne it-systemer, beskedservice ved aflysninger, gode fysiske rammer med bl.a. computerarbejdspladser, studiecenter og kantine.
For at du som elev/kursist kan få del i og selv være med til at skabe et godt læringsmiljø, er det nødvendigt, at du bakker op og tager medansvar for fællesskabet.
Randers HF og VUC forventer derfor, at du kender og overholder en række fælles regler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1388 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.
For at medvirke til et velfungerende og behageligt studiemiljø, skal du som elev/kursist på Randers HF og VUC overholde de almindelige regler for orden og samvær.

Regler for almindelig orden og samvær

1. Studieregler


Du skal som kursist på skolen:
• møde velforberedt og til tiden – også efter pauser. Dette gælder uanset om undervisningen foregår på eller uden for skolens område, fx på ekskursioner, studieture mv.
• deltage aktivt i undervisningen
• aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd
• deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver mv.
• følge din undervisers anvisninger, herunder om din brug af pc og mobil samt spisning
• kun bruge IT og mobiltelefon i timerne, hvis det har et læringsformål
• slukke din mobiltelefoner og musikafspiller, når der er undervisning, herunder gruppearbejde og værkstedsarbejde
• følge anvisningen, hvis læreren vurderer, at din opførsel er forstyrrende for undervisningen.

2. Ordensregler


Du skal som elev/kursist på Randers HF og VUC altid overholde almene normer for god orden og samvær, og sikre respektfulde relationer kursisterne indbyrdes og mellem kursisterne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Herudover har du pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver kursisterne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.


Du skal som kursist på skolen:
• behandle andre kursister og ansatte på skolen med respekt og tolerance
• behandle Randers HF og VUC's materialer, inventar, bygninger og arealer hensynsfuldt, herunder
• ikke indtage med i undervisningslokalerne
• være med til at rydde op i lokalet, inden du forlader det
• stille brugt service tilbage i kantinen
• aflevere lånte bøger til tiden – husk at lån sker under erstatningsansvar
• følge anvisninger omkring parkering af bil, cykler, løbehjul og andre transportmidler
• oplyse kursistnummer eller fulde navn ved forespørgsel fra personalet.


Du må ikke:
• bruge nogen form for tobak, fx skrå, cigaretter, e-cigaretter eller snus i skoletiden. Reglen gælder i Randers HF og VUC’s bygninger, på skolens område og uden for skolens område i skoletiden eller til aktiviteter i regi af skolen
• indtage/medbringe eller være påvirket af alkohol eller stoffer i undervisningstiden eller til aktiviteter i regi af skolen
• medbringe kæledyr med mindre det har en servicefunktion
• have tildækket øjne, næse og mund (se nedenfor om fri og uhindret kommunikation)
• mobbe, chikanere, udvise truende eller voldelig adfærd over for kursister eller ansatte på Randers HF og VUC
• lave lyd- eller billedoptagelser af kursister og ansatte uden deres samtykke.


For at kommunikationen mellem Randers HF og VUC's mange forskellige kursister og ansatte kan fungere bedst muligt, skal du indgå i en dialog, hvor du:
• optræder åbent, imødekommende og med respekt for andre
• lytter til andre
• anvender en god tone i forhold til kursister og ansatte i skrift og tale – både på og uden for Randers HF og VUC og i det virtuelle rum (fx på sociale medier).
Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne, næse og mund, mens du er i Randers HF og VUC’s bygninger.
Kommunikationen foregår ofte på skrift via mails fra din lærer eller vejledningen. Vi forventer, at du:
• skriver i en ordentlig tone og med respekt for modtageren
• gør dit budskab eller spørgsmål klart
• skriver dit kursistnummer.
Randers HF og VUC benytter E-boks, og det er et krav, at du holder øje med din post.

3. Procedure for institutionens indgriben over for Kursisters overtrædelse af reglerne


Disse regler er forpligtende. Det betyder, at Randers HF og VUC's ledelse kan gribe ind, hvis de overtrædes.
Reglerne omfatter også kursisternes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som kursisterne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har indflydelse på undervisningsmiljøet på Randers HF og VUC
Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Randers HF og VUC mundtlig eller skriftlig give en pædagogisk tilrettevisning.
I andre tilfælde kan institutionen give en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag.

4. Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne


Ved overtrædelse af Randers HF og VUC’s lokale studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:
• Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter, fx fester.
• Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Randers HF og VUC registrerer i givet fald kursistens fravær under udelukkelsen som fravær.
• Forbud mod, at man i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på Randers HF og VUC og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.
• Bortvisning fra institutionen og overflytning til en anden institution eller tilrettelæggelse/klasse/hold på institutionen med henblik på, at kursisten gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis kursisten har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som kursisten ønsker at overflytte til, hvis kursisten bliver bortvist fra sin institution, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af kursisten til denne institution. Institutionen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i kursistens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for kursisten.
• Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

5. Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagen behandles


Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Randers HF og VUC beslutte at hjemsende den pågældende kursist midlertidigt eller at begrænse kursistens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.
Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer:
• Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet når det er anmeldt til politiet, at kursisten har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.
• Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre kursisters og ansattes deltagelse i undervisningen.

6. Betingede sanktioner


Randers HF og VUC kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt kursisten overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.
Randers HF og VUC kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:
• Inden en nærmere frist udbedrer kursisten skadevirkningerne som følge af kursistens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.
• Inden en nærmere frist gennemfører kursisten på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at kursisten gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at kursisten og eventuelt forurettede kursister, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

7. Konsekvenser ved plagiat og snyd med skriftlige opgaver


Opgaver, der er kopieret fra andre eller indeholder afskrift uden kildehenvisninger opfattes som plagiat og godkendes ikke som afleveret.
Det er derfor meget vigtigt, at du er omhyggelig med kildehenvisninger i dine opgaver.
Det opfattes som snyd eller plagiat med opgaver, hvis:
• Du afleverer opgaver eller dele af opgaver, du ikke selv har lavet
• Du anvender dele af opgaver, som du selv tidligere har afleveret, uden at angive det
• Du skriver helt eller delvist af efter andre elever/kursister
• Du anvender kilder uden at angive dem
• Du anvender uretmæssig hjælp eller ikke-tilladte hjælpemidler til at udarbejde en opgave. Det gælder også AI teknololgi.
Plagiat og snyd med opgaver betyder, at opgaven ikke kan godkendes, og det kan betyde en skriftlig advarsel eller en af de øvrige nævnte sanktionsformer.
Det er din pligt at sørge for, at afleveringsopgaver er afleveret til tiden og på den anviste måde.
Kan underviseren ikke tilgå opgaven, er besvarelsen tom eller er det ikke den rigtige besvarelse, som er afleveret, betragtes opgaven som udgangspunkt som ikke afleveret.
Snyd er, når man kopierer/plagierer dele af eller hele opgaver fra andre elever, lærebøger, nettet eller andet. Der er tale om snyd/plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis man blot har “oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Der er tale om snyd/plagiat, når får andre til at lave sin besvarelse – herunder brug af AI-teknologi. Man skal hver gang, man anvender en andens arbejde, anvende kildeangivelse.
Det er til enhver tid dit ansvar at overholde disse regler, og medvirke til ved plagiatkontrol, mundtlige overhøringer og lignende at kunne vise, at den/de afleverede opgaver er en selvstændig besvarelse. Hvis ikke du vil medvirke eller ikke kan vise, at der er tale om en selvstændig  besvarelse, så betragtes det som snyd og kan sanktioneres efter skolens studie og ordensreglement.

Du kan læse mere her i Skolens skriftlighedspolitik

8. Konsekvenser ved snyd til eksamen


Mobiltelefoner er forbudt til alle eksaminer. De skal enten ikke med til eksamen eller være pakket helt væk. Hvis din mobil er fremme, er der mistanke om snyd, hvilket kan medføre bortvisning fra eksamen.
Det er forbudt at kommunikere med andre under eksamen: Sms, Facebook, Messenger osv. Hvis du kommunikerer med andre, kan det medføre bortvisning, også hvis du bare skriver en sms om, at du er forsinket. Vi anbefaler derfor, at du slår notifikationer fra på sms, Facebook, andre sociale medier og mails på din computer, inden du kommer til eksamen, så du ikke uretmæssigt bliver anklaget for snyd.
Hvis du bliver taget i at snyde, er konsekvensen en af de nævnte sanktionsformer.
Skolen betragter snyd som en alvorlig forseelse, og en advarsel for snyd bortfalder derfor normalt ikke undervejs i uddannelsesforløbet på RANDERS HF OG VUC.


9. Erstatning og forsikringsvilkår


Hvis en kursist beskadiger skolens ejendom, fx bygninger, inventar eller undervisningsmaterialer, eller hvis en kursist beskadiger genstande, der tilhører andre, vil kursisten blive gjort økonomisk ansvarlig for skaden efter de almindelige regler om erstatning. Erstatningspligten gælder også i forbindelse med fester og undervisningsaktiviteter uden for skolen. Beskadigelse af bygninger, inventar med mere skal meddeles til kontoret eller til pedelpersonalet. Enhver form for hærværk, herunder graffiti, er forbudt og politianmeldes.
Da Randers HF og VUC er en selvejende institution under staten, gælder der særlige regler vedr. tegning af forsikringer: Skolen må fx ikke tegne en forsikring, der dækker kursisterne i tilfælde af ulykke, tyveri og hærværk. Forældre og elever opfordres derfor til selv at tegne relevante forsikringer. I forbindelse med udlandsrejser er det vigtigt, at kursisterne har tegnet syge- og hjemtransportforsikring, da den offentlige sygesikring ikke længere dækker hjemtransport i Europa.

Læs mere om skolens studie- og ordensregler: