Alkohol og rusmidler

Randers HF & VUC har som mål hele tiden at sikre, at vi har det bedst mulige studiemiljø, der støtter op om vores elever og kursister og deres læring. Et godt studiemiljø er et alkohol- og rusmiddelfrit miljø.

Alkohol

Det er ikke tilladt at indtage alkohol i undervisningstiden, hverken på skolens område eller uden for skolens område. Skolen forventer, at elever og kursister ikke møder op til undervisning i påvirket tilstand eller med tømmermænd.
 

Fester

Skolen skal ansøge om lejlighedsvis alkoholbevilling til enhver åben fest på skolen. Det betyder, at skolen ikke må servere alkohol til unge under 18 år, og at kun voksne over 18 år må udskænke alkohol.
 

 

Regler for hytteture, ekskursioner og studierejser

På hytteture og ekskursioner er det under ingen omstændigheder tilladt at indtage alkohol.

 

Studieture betragtes som undervisning, der er forlagt til en anden lokalitet. Der er derfor mødepligt til det planlagte program, på samme måde som der er mødepligt til den daglige undervisning på skolen, og det forudsættes, at eleverne deltager fagligt aktivt på turen. Derfor er indtagelse af alkohol kun tilladt i særlige tilfælde og i et beskedent omfang, fx i forbindelse med en fælles middag eller en tilsvarende begivenhed, efter de ledsagende læreres konkrete beslutning.

Det er under ingen omstændigheder tilladt at drikke sig beruset, og lærerne kan ikke give tilladelse til indtagelse af alkohol i bus/tog/fly, på hotelværelse eller i forbindelse med skemalagte faglige aktiviteter.

Overnatning sker altid, og for alle, på det hotel/de lokaliteter, hvor gruppen er indkvarteret.

Overtrædelse af ordensreglerne for studierejser vil kunne medføre hjemsendelse for egen regning


 

Illegale rusmidler

Det er ikke tilladt at være påvirket eller i besiddelse af illegale rusmidler i undervisningstiden eller inden for skolens område. Hvis der er mistanke om indtagelse af stoffer og dette benægtes, kan skolen stille krav om brug af test (drug swipes).

Sanktioner

Hvis du overtræder reglerne, vil du øjeblikkeligt blive midlertidigt udelukket fra skolen. Hvis du er under 18 år, skal forældre/værge underrettes.

Der vil ud fra en konkret vurdering blive truffet afgørelse om det videre forløb. Afhængigt af situationen kan der være tale om bekymringssamtale, påtale, advarsel, udmeldelse og bortvisning.

 


Handleplan til forebyggelse
 

Bekymringssamtaler:

Hvis skolen har mistanke om misbrug, vil du blive indkaldt til en samtale med en studievejleder. Sammen skal I afdække problemets omfang og indgå en aftale om hjælpeforanstaltningen fx. inddrage SSP, misbrugscentret.
 

Ved mistanke om medkursist med misbrugsproblem:

Kursister og elever, der har mistanke om, at nogen andre er kommet i problemer kan anonymt henvende sig til en vejleder.
 

Uanmeldte kontroller:

Skolen vil efter behov få besøg af hundefører. Hvis der ved sådan en lejlighed opdages, at nogen er påvirket af eller i besiddelse af rusmidler vil sagen blive behandlet som indtagelse af stoffer på skolen.