Randers HF & VUC's pædagogiske profil


Skolens mangfoldighed
Randers HF & VUC rummer både 2-årigt HF og VUC i samme hus. Skolens kursister er mangfoldigt sammensat – både med hensyn til social, kulturel og uddannelsesmæssig baggrund.

Vi har undervisning på mange forskellige niveauer fra FVU (Forberedende Voksenundervisning) over AVU til HF-fag på højeste gymnasiale niveau. Uanset niveau er det vores mål at motivere kursisterne til faglig udvikling og læring. Vores vigtigste opgave er at udvikle den enkelte så meget som muligt.

Kursisterne har forskellige forudsætninger, evner for fagene og mål med studiet. Derfor arbejder vi for succes på mange niveauer. Vi er som skole stolte af vores evne til at løfte kursisternes faglige niveau – uanset den enkeltes udgangspunkt.

Vores undervisning skal komme kursisterne til gode hele livet, og alt, hvad vi laver, er kompetencegivende. De fleste fag afsluttes med prøve, der giver kursisterne mulighed for at komme videre i uddannelsessystemet. De almene kundskaber, vi underviser i, styrker også kursisternes muligheder på arbejdsmarkedet og i samfundslivet generelt.

Skolens kultur
Vi arbejder målrettet med udvikling af pædagogiske og didaktiske metoder. Vi har fokus på kursistaktiverende arbejdsformer, motivation som en forudsætning for læring og det er vores mål, at undervisningen så vidt muligt bliver anvendelsesorienteret.

Vi arbejder derfor løbende med udviklingsprojekter, hvoraf en stor del er forskerstøttet. Eksempler på store, fælles projekter er FAG (Fremmøde, Aktivitet og Gennemførelse) og BIT (Bredde IT). Under de fælles overskrifter arbejder vi i høj grad med vidensdeling på tværs af afdelinger og fag, f.eks. i form af interne workshops og i faste forsøgsgrupper. Som et led i BIT-projektet har vi uddannet kursistsuperbrugere, som har til opgave at hjælpe medkursister med IT i undervisningen.

Nogle kursister vælger særlige forløb, der lægger øget vægt på individuelt arbejde. I den forbindelse arbejder vi løbende på at udvikle koncepter som fjernundervisning på HF og studieforløbet på AVU.

I et forsøg på at imødekomme kursisternes ståsteder, tilbyder vi individuelt tilpassede initiativer, herunder ordblindeundervisning, matematikstøttehold, engelskstøttehold, mentor-, tutor- og kontaktlærerordninger samt psykoterapi. Desuden har alle kursister mulighed for at benytte skolens studiecenter, som vi kontinuerligt arbejder på at optimere, således at den enkelte får det maksimale ud af tilbuddet. I studiecenteret får kursisterne faglig støtte af såvel faglærere som kursistmedhjælpere. Endelig er der altid hjælp at hente i studievejledningen, læsevejledningen og kursistadministrationen.

Vi betragter læring som et fælles ansvar for kursister og lærere.


Kursisternes stemmer
Vi lægger vægt på at give kursisterne indflydelse på skolens dagligdag og undervisningens indhold og rammer. Skolens kursistråd er en garant for kursisternes demokratiske stemme. Her drøftes forskellige temaer, hvoraf en del er sat på dagsordenen af kursisterne selv. Derudover har kursisterne to af de ni pladser i skolens bestyrelse, og kursisterne har mulighed for at blive repræsenteret i skolens øvrige udvalgsstruktur.

Den største indflydelse på skolens arbejde har kursisterne i den daglige undervisning. Her er de i dialog med lærerne om valg af emner og arbejdsformer, og med jævne mellemrum evalueres arbejdet, så man i fællesskab kan fastholde og udvikle det bedst mulige undervisningsmiljø.

For at forebygge ensomhed blandt kursisterne arbejder vi på HF med makkerskaber og makkerskabsgrupper fra årets start.

Studiemiljø
Som supplement til undervisningen arrangeres i løbet af året særlige aktiviteter for kursisterne.

Med jævne mellemrum arrangeres fællestimer med forskelligt indhold, f.eks. i form af foredrag eller musiske indslag. I et forsøg på at imødekomme kursisternes særlige interesser tilbyder skolens lærere deltagelse i frivillige klubber.

Studieturen, klassens dag og øvrige ekskursioner har til formål at styrke kursisternes sociale og faglige fællesskaber og udvide deres verdensbillede.
Fredagscafeer og fester arrangeres af og for kursisterne og har ud over et socialt fokus også til formål at øge kursisternes tilhørsforhold til skolen.

Disse aktiviteter vægter vi højt for at styrke vores kursisters faglige og sociale fællesskaber samt almene dannelse.

 

Skolens pædagogiske profil er senest revideret i 2014.